۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبهبار ديگر جنايات دولت اشغالگر آمريکا عليه بشريت درافغانستان فاش شد

روز دوشنبه ٢٦ ژوئيه، ٩٢٠٠٠ صفحه سند نظامی محرمانه جنگ افغانستان به بيرون درز کرد !
سايت ويکی ليکس اين اسناد را در اختيار روزنامه ھای نيويورک تايمز آمريکا، گاردين بريتانيا و مجله اشپيگل آلمان قرارداد .اسناد ياد شده از ژانويه ٢٠٠۴ تا دسامبر ٢٠٠٩ را در بر می گيرد و شامل گزارش ھای منتشر نشده از تعداد کشته شدن غير نظاميان و ھمينطورعمليات پنھان "بگير يا بکش" کماندوھای آمريکايی عليه رھبران طالبان است .چندين ھزار صفحه از اين اسناد به کشته شدن ھزاران تن از مردم بيدفاغ و غير نظامی افغانستان، توسط ارتش متجاوز آمريکا در عمليان "بگير و بکش" ارتباط دارد .
اين اسناد نشاندھنده ارتکاب جرائم جنگی و جنايت عليه بشريت توسط دولت آمريکا است.