۱۳۹۸ شهریور ۱۷, یکشنبه

دست ها از ایران کوتاه باد !دست ها از ایران کوتاه باد !

حزب کار ایران( توفان) تحریم و تجاوز بر علیه ایران و مردم آنرا شدیدا محکوم میکند.  ما هرنوع دخالت خارجی در امور داخلی ایران را قویا محکوم میکنیم.
جنگ دیگری توسط آمریکا در خاورمیانه عواقب بسیار مخربی برای مردم  منطقه و صلح جهانی خواهد داشت.  تحریم و تجاوز به عراق ، لیبی ، یمن ، افغانستان ، و سوریه هم اکنون این کشورها را به ویرانی کشانده و شرایط بسیار وخیمی را برای مردم منطقه موجب شده است.
امپریالیستهای آمریکائی تلاش دارند که تمایل سلطه گرایانه خود را بر ایران تحمیل کنند.  امپریالیستهای آمریکائی و اروپائی بهمراه متحدین خود اسرائیل و عربستان سعودی در آرزوی تعیین  سیاست خارجی ایران  توسط خود بسر میبرند و میخواهند حق تعیین سرنوشت  ایران را نقض کنند. آنها تلاش دارند که رژیم جمهوری اسلامی ایران را به تسلیم در برابر دیکته قدرتهای امپریالیستی بکشانند.  دولت دونالد ترامپ بر این تلاش است که منافع سیاسی و اقتصادی انحصارات آمریکائی در منطقه خلیج فارس را حفظ کرده و توسعه دهد.
تبلیغاتی که توسط مقامات رسمی آمریکا و اروپا بر علیه ایران براه افتاده است دروغهای ساختگی بیش نیستند. ایران مفاد توافقنامه اتمی وین (برجام) را نقض نکرده است. ماشین تبلیغاتی امپریالیست ها حقایق را وارونه جلوه داده و جای فاعل و مفعول (ناقض و نقض شونده) را عوض کرده اند. دولت آمریکا،  تحریم های اقتصادی – مالی- بانکی – تجارتی بر علیه ایران را حذف نکرد، به تعهدات خود در قبال توافقنامه اتمی عمل ننمود، و بطور یکجانبه از برجام خارج شد. بدنبال نقض برجام توسط آمریکا ، کشورهای اروپائی که منافع خودشان را در مد نظر دارند تحت فشار تهدید های آمریکا شروع به فرار از اجرای تعهدات خود در قبال برجام کردند.  هم اکنون بیش از یکسال است که آمریکا از توافقنامه وین خارج شده و دست به اجرای تحریم های جدیدی برعلیه ایران زده است. در این وضعیت ، ایران حق دارد که  با استناد به بند های 26و 36و 37 توافقنامه اجرای تعهدات خود را بطور کلی و یا جزئی متوقف کند.
امپریالیست ها  با تجاوز به کشورهای خاورمیانه و همسایگانش ، مردم منطقه را قربانی عملیات تروریستی خود کرده اند ومسسب تشنج و نا امنی در این کشورها شده اند. ده ها پایگاه های نظامی  آمریکا در خاورمیانه منبع تهدید و تشنج در منطقه هستند. قدرتهای امپریالیستی باید از منطقه بیرون روند تا مردم صلح و امنیت خود را باز یابند.