۱۳۸۸ شهریور ۱, یکشنبه


فلسطینی ها بصورت لوازم یدکی !
«آنها اعضای بدن پسرانمان را غارت میکنند»
دولت اسرائیل یک تحقیق مستقل را رد میکند

حزب شاس سالها ست که بخشی از یک رژیم راسیستی میباشد. ا زجمله باید گفت که یکی از هواداران این حزب ماورا راست مذهبی اخیرا در آمریکا دستگیر شد. در این جریان قضایی بزرگ علاوه بر پولشویی توسط این این خاخام نزدیک به حزب شاس این مساله مطرح بود که شبکه فروش اعضای بدن انسانی از اسرائیل در بازار سیاه به فروش میرسید.
از فروش یک کلیه به قیمت صد وشصت هزار دلار بایستی که خاخام لوی اسحاق ده هزار دلار به عنوان کمک مالی به اسرائیل پرداخته باشد.خاخام روزن بام مدعی است که دارای مشتریان راضی بسیاری است.

تمامی دولت دست راستی تندروی اسرائیل مانند همیشه عکس العمل به این موضوع نشان میدهد : این اتهامات سخت درآمریکا تنها یهودی ستیزی میباشد وبس .
اما درواقع تمامی حقیقت بسیار وحشتناکتر از آن است که فرض میشود.
خبرنگار دونالد بوستروم درروزنامه آفند بلات طی گزارشی با تیتر «آنها اعضای بدن پسرانمان را غارت میکنند» را منتشر میکند که در آن این ظن را بیان میکند که فلسطینی هایی که توسط ارتش اسرائیل برده میشوند اعضای بدنشان توسط ارتش اسرائیل ربوده میشود.

http://www.aftonbladet.se/kultur/article5652583.ab

در بخشهای اشغالی فلسطین توسط ارتش اسرائیل بصورت یک دیکتاتور نظامی اداره میشود. در آنجا بطور مکرر فلسطینی هاتوسط ارتش اسرائیل بزور برده میشوند. وارتش اسرائیل مدعی است که این ها تروریست میباشند.برای اینکار آنها احتیاج به ارائه مدرک ندارند زیرا که آنچه را ارتش اسرائیل در منطقه اشغالی انجام میدهد در چهارچوب هیچ دستگاه قضایی نیست.
بعضی از کسانی که توسط ارتش اسرائیل به این بهانه دستگیر میشوند زنده به خانه باز میگردند وبعضی از آنها نه
. گزارشاتی وجود دارد که میگویند اسرائیل دارای زندانهای مخفی میباشد که درآن زندانیان شکنجه میشوند. تاکنون یک بررسی مستقل از طرف دولت اسرائیل همیشه رد شده است
http://tv.oe24.at/welt/weltpolitik/Geheimgefaengnisse_in_Israel__0465486.ece
دونالد بوستروم در گزارشش در آفونت بلادت تصاویری را از جسد بیلا احمد غنا نشان میدهد که یک فلسطینی میباشد که در حین اولین قیام مردم فلسطین در هفده سال پیش در سن نوزده سالگی توسط ارتش اسرائیل دربخش سینه وشکم و پا مورداصابت گلوله قرار گرفته وتوسط ارتش اسرائیل دستگیر میشود و پنج روز بعد جسد او بدون ارگانهای بدنی او به خانواده اش باز گردانده میشود.
بطوریکه این تصاویر نشان میدهند جسد او از بالا تا پایین درچهارچوب یک بدن شکافی ایجاد شده است.
دولت اسرائیل این اتهامات را ردمیکند ومانند همیشه مدعی است : دولت اسرائیل این اتهامات را به عنوان یهودی ستیزی رد میکند وکلا تمامی این اتهامات ر ا رد میکند ویک بررسی بی طرفانه را نیز رد میکند.
گیلاد اتسمون در تیک تانک فلسطین در این باره یک مقاله ای انتشار داد .او به این لینک زیر اشاره دارد

http://palestinethinktank.com/2009/08/19/gilad-atzmon-the-idf-israels-organ-grinder/
که طی آن این بیان میشود که در اسرائیل جدا کردن اعضای بدن شخص مرده بدون اجازه از نظر قانونی اجازه داده شده است. در این لینک مدارک دیگری نیز نشان داده میشود که چگونه اعضای بدن شخص فوت شده بدون سوال از بدن او جدا شده است.
اعضای خانواده توریست اسکاتلندی آلاستیر که در زندانهای اسرائیل جان خود را از دست داده است شکایتی را از دوائردولتی اسرائیل بخاطر «دادن اعضای بدن » او نموده اند.مدرک برای اینکه سربازان اسرائیلی انسانها را میکشند تا اعضای بدن آنها را بربایند البته که بسیار سخت میباشد وقابل ارائه نیست.
در مورد مثال توریست اسکاتلندی برای مثال که بنا به گفته دوائر اسرائیلی خودکشی بوسیله حلق آویز انجام شده است را نمیتوان درکنار نبود اعضای بدن او قرا رداد .
بنا به یک خبر بی بی سی در آفریقای جنوبی یک باند برای تجارت اعضای بدن انسان کشف شده است که اعضای بدن ها رابه اسرائیل
، برزیل به فروش میرسانده اند. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3291037.stm

از ماین پارتای بلوگ ،اززبان آلمانی
http://www.mein-parteibuch.com/blog/2009/08/19/palaestinenser-in-einzelteilen-verkauft/
نادر هدایت :ترجمه
بیست وسوم اوت دوهزار ونه

هیچ نظری موجود نیست: