۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را قویا محکوم میکنیم
شورای امنیت سازمان ملل متحد به رهبری آمریکا، با 12 رای موافق، 2 رای مخالف و یک رای ممتنع قطعنامه چهارم را علیه ایران به تصویب رساند.
جبهه ضد تجاوز نظامی و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران این اقدام زورگویانه و خلاف موازین بین المللی را غیر قانونی ارزیابی کرده و آن را بطورصریح وروشن تحریم میکند. ما بارها اعلام کرده ایم که مخالف تحریم و تجاوز نظامی به ایران هستیم و امرسرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را وظیفه مردم خود ایران می دانیم .تحریمهای پی درپی شورای امنیت علیه عراق دردوران صدام حسین و سرانجام بمباران و اشغال این کشور فجایع عظیم و دهشتناکی برای مردم ببار آوردکه به این زودیها قابل جبران نیست. این تحریم قلدرمنشانه درشرایطی انجام میگیرد که اسرائیل صهیونیست سرزمین چهارکشور را برخلاف موازین بین المللی و حقوق بین الملل به اشغال خود درآورده است و گوشش به کسی بدهکار نیست. کشتار اخیر شناورهای صلح نیز سبب نگردید تا دولت نژاد پرست اسرائیل از طرف جامعه باصطلاح جهانی محکوم گردد چه رسد به این که مورد تحریم اقتصادی قرار گیرد. از طرفی همه کس میداند که کشور اسرائیل دارای سلاح اتمی است و از طرفی تاکنون در جایی ثابت نشده است که ایران صاحب سلاح اتمی باشد.
آمریکا برای مردم ایران نقشه های شومی دارد. این تحریمها را باید از منظر رقابتهای جهانی بین قدرت های امپریالیستی درمنطقه بر سر کنترل انرژی و اعمال هژمونی بر سایر رقبا مورد بررسی قرارداد.مسئله آمریکا دست یافتن به منابع انرژی ایران است ، همانطور که درعراق با همین هدف آن کشور را به اشغال خود درآورد
ما از همه انسانها و دول و جبهه های مردمی میخواهیم سوای خط کشی با ماهیت نظام ضد انسانی جمهوری اسلامی این تحریم ضد بشری را که دودش به چشم مردم ایران میرود محکوم نمایند و آن را غیر قانونی و خلاف حقوق بین المللی دولتهای جهان ارزیابی نمایند.
زنده باد صلح! نابود باد جنگ افروزان امپریالیست!
جبهه ضد تجاوز نظامی و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران درمونیخ

هیچ نظری موجود نیست: