۱۳۸۹ مهر ۱۸, یکشنبه


کشتار و جنایات آمریکا در افغانستان از زبان تصویر


به نتایج مترتب بر استفاده از فسفر سفید و گازهای شیمیایی و تصاویر وحشتناک قربانیان این جنایات هولناک ضد بشری که وجدان هر انسان بیدار وجدان را معذب میکند نگاه کنید تا پی به ماهیت کثیف امپریالیسم و در راس آن امپریالیست آمریکاببرید.
ننگ و نفر بر کسانیکه مخالف طرح شعار خروج بی قید و شرط و فوری تمامی قوای اشغالگراز خاک افغانستان و عراق هستند و بیشرمانه سکوت مرگ پیشه کرده اند.
لطفا لینک زیررا باز کنید!
http://www.rense.com/general70/deathmde.htm

هیچ نظری موجود نیست: