۱۳۹۲ شهریور ۷, پنجشنبه

نه به جنگ با سوريه

نه به جنگ با سوريه
نويسنده: آندرش کارلسون٬ رهبر حزب کمونيست سوٸد (م·ل)
مترجم: پيام پرتوى
۲۷ اوت ۲۰۱۳
کالين پاول٬ وزير امور خارجه جرج دبليو بوش٬ را بياد مياوريد که چگونه در سازمان ملل متحد ايستاد و "شواهد انکار ناپذيرى" را مبنى براينکه صدام حسين سلاح کشتار جمعى در اختيار داشت٬ عليرغم اينکه ناظران تسليحاتى سازمان ملل متحد پس از جستجوى مشتاقانه اٽرى از چنين چيزى نديده بودند٬ اراٸه داد· 
جامعه به اصطلاح بين المللى (جهان غرب) و احشام آنها٬ روزنامه نگاران٬ طعمه را بلعيدند و بدين ترتيب بوش و بلر توانستند جنگى ضد بشرى را٬ بدون دريافت اجازه از سازمان ملل٬ اما با اينحال تشويق مشتاقانه آزمندان٬ بر عليه عراق را براه بيندازند· چندى بعد نشان داده شد که کالين پاول در سازمان ملل گستاخانه و آگاهانه دروغ گفته بود·
مٽال پاول ارزش به خاطر سپردن را٬ هنگاميکه امپرياليستها اکنون دوباره بخاطر براه اندازى يک جنگ مشمٸز کننده ضد بشرى ديگربر طبل جنگ ميکوبند٬ اينبار بر عليه سوريه و با ادعاى يک حمله شيميايى بعنوان بهانه٬ دارد· هيچ فردى خارجى با اطمينان کامل نميداند که حمله شيميايى واقعا رخ داده است و در اينصورت از جانب چه کسى· کليه اطلاعات از گروههاى مسلح ميايد٬ گروههايى که تهى از اخلاق هر چه را که در توان دارند در جهت اراٸه انگيزه براى يک تجاوز امپرياليستى انجام ميدهند· در حاليکه دولت در دمشق مصممانه هر گونه استفاده از سلاح شيميايى را تکذيب مينمايد·
اما جانشين اخير کالين پاول ميداند· بعنوان انعکاسى از پاول جان کرى مدعيست که شواهد انکار ناپذيرى در دست دارد٬ نه فقط براى اينکه يک حمله واقعا رخ داده است٬ بلکه همچنين براى اينکه دولت در دمشق آنرا٬ با اين نتيجه که آمريکا و متحدانش اکنون بايد سوريه را بدون دريافت اجازه از سازمان ملل متحد٬ تنبيه کنند٬ انجام داده است· اين نتيجه گيرى مورد پشتيبانى سياستمداران جنگ طلب و مطبوعات قرار ميگيرد٬ اگر چه همگى ميدانند که اين اقدام جنايتکارانه است· اين تنها شوراى امنيت سازمان ملل است که ميتواند در مورد تجاوزى نظامى در يک کشور عضو تصميم گيرى نمايد· آغاز جنگ بدون فرمان سازمان ملل متحد بر خلاف منشور سازمان ملل و قوانين بين المللى است و در نتيجه يک جنايت جنگى محسوب ميشود· خردمندان به اينکه اين امر در گذشته رخ داده است اشاره مينمايند٬ مانند بمباران صربستان ۱۹۹۹ ٬ آن بار توجيه شده با ادعاى پاکسازى قومى در کوزوو· اما از ارزش يک جنايت٬ هنگاميکه تکرار ميشود٬ نميکاهد·      
اين بايد روشن و واضح گفته شود: تجاوز امپرياليستى که اکنون بر عليه سوريه برنامه ريزى ميشود٬ بدون داشتن مجوز ا زجانب سازمان ملل متحد و در سرپيچى از قوانين بين المللى٬ کاملا بدون در نظر گرفتن اينکه نتيجه تحقيقات در مورد حمله شيميايى ادعايى در سوريه به کجا ميانجامد٬ يک جنايت جنگى محسوب ميشود· هيچ کشورى و هيچ اتحادى از کشورها اين حق را ندارد که اجراى قانون را بدست خود بگيرد· 
ما نميدانيم که هفته گذشته٬ شب سه شنبه٬ در حومه هاى شرقى سوريه٬ بجز اينکه زد خوردهاى شديدى ميان نيروهاى نظامى دولتى و گروههاى مسلح در جريان بود٬ چه رخ داده است· سپس اطلاعات در مورد يک حمله گازى٬ از جانب گروههاى مسلح و کاملا مناسب تنها چند روز پس از اينکه ناظران سازمان ملل به دمشق وارد شده بودند٬ اراٸه شد· تعداد زيادى از کارشناسان علامت سوال بزرگى را در مقابل صحت اطلاعات منتشر شده قرار ميدهند· اما به ما اجازه بدهيد که در اين مورد گفتگو نکنيم· دير يا زود حقيقت٬ مانند مورد عراق٬ عليرغم عدم وجود سلاح کشتار جمعى در آن٬ آشکار خواهد شد·     
به ما اجازه بدهيد که در عوض به اين مسٸله تعيين کننده بپردازيم: چه کسى از اين امر بهره ميبرد؟ چه کسى از حمله شيميايى واقعى و يا ادعايى در سوريه در شرايطى که رهبر قويترين و خونخوارترين قدرت نظامى گفته است که چنين حمله اى خط قرمزيست که نبايد از آن عبور نمود بهره ميبرد؟
ما ميدانيم که جنگ منطق خود را بوجود مياورد٬ بخصوص چنين جنگ وحشيانه اى در سوريه· کليه تصميمات در تمام سطوح همواره منطقى نيستند· اما به نظر ما پاسخ کلى به اين سوال داده شده است· مخالفان – ه از نظر نظامى در فشار٬ که از همان ابتدا تجاوز نظامى از جانب آمريکا را اعلام نموده بودند٬ از اين حمله شيميايى٬ واقعى يا ساختگى٬ بهره ميبرند· در حاليکه بازنده دمشق است·
اين نظر که بشار العسد بر عليه مردم خودش از سلاح شيميايى استفاده کرده است٬ با شيطان صفتى مطلق٬ عجيب و غريب است٬ بخصوص که حمله در پايتخت٬ دمشق٬ جايى که مرز ميان محله هاى دوستانه و خصمانه ٽابت نيست٬ رخ داده است·   
دراعتراض گفته ميشود که صدام حسين در دهه هاى ۸۰ بر عليه دشمن ايرانى و مردم خودش٬ مردم کرد٬ بصورتى آشکار از سلاح شيميايى استفاده کرد· اما اين بخش از داستان را بشنويد که صدام با آگاهى ايالات متحده٬ در حقيقت با کمک آمريکا٬ که در اين هفته توسط روزنامه فارين پوليسى (۲۶/۸ ) افشاء شد٬ از گاز سمى استفاده کرد· مرز خدشه ناپذير اوباما آشکارا هنگاميکه سلاح شيميايى توسط دوستان آمريکا استفاده ميشود٬ مانند صدام حسين در دهه هاى ۹۰ ٬ يا آمريکا خودش٬ چرا که٬ فراموش نکنيد٬ آمريکا در سال ۲۰۰۴ در جريان حمله به فلوجه در عراق از اورانيوم رقيق شده و فسفر سفيد استفاده کرد٬ اعتبار ندارد·  
جنگ در سوريه وحشتناک است و بايد پايان يابد· اما يک تجاوز نظامى از جانب آمريکا و متحدانش به جنگ پايان نخواهد داد٬ بلکه آن را گسترده تر٬ که نقطه آغاز آشکار آنست٬ خواهد نمود· در شرايطى که مخالفان مسلح عقب نشينى ميکنند امپرياليسم بايد توسط بمبارانهاى تروريستى توازن قدرتى را٬ که در آن سوريه در جنگى بى پايان تکه تکه خواهد شد٬ ايجاد نمايد· براى امپرياليسم ادامه جنگ جايگزين مناسبتريست از به قدرت رسيدن اسلام گرايان (هدف اصلى امپرياليستها اين نيست- مترجم)· 
تبليغات جنگ غيرقانونى با اينکه روسيه سرسختانه هر گونه اقدامى از طريق سازمان ملل متحد را مسدود مينمايد توجيه ميشود· اما اين روسيه نيست که سرسخت است· برعکس روسيه چندين طرح تهيه شده براى حل سياسى مسٸله اراٸه نموده است· طرحهايى که بدون استٽناء مورد قبول متحدان آمريکا٬ که در عوض سلاحهاى جديد بيشترى به گروههاى مسلح اراٸه ميدهند٬ تخريب شدند· جنگ بى پايان هنر امپرياليسم است·   
هنگاميکه اين مطلب نوشته ميشود همه شواهد حاکى از آنست که يک تجاوز امپرياليستى درسوريه قريب الوقوع است٬ نه فقط يک تجاوز گسترده٬ مانند عراق و افغانستان٬ بلکه يک بمباران تروريستى محدود· اما اين امر از ميزان جنايتکارانه بودن آن نميکاهد· هدف همانطور که گفته شد تداوم بخشيدن به جنگيست  تا کنون به قيمت جان ۱۰۰۰۰۰ انسان و آواراگى ميليونها سوريه اى در داخل و خارج از کشور تمام شده است·
حزب کمونيست خواستار اعتراض بر عليه طرحهاى جنگى و آمادگى کامل در مقابل جنگ تجاوزکارانه امپرياليستى است· پرزيدنت جنگ٬ باراک اوباما٬ هنگاميکه در ۴-۵ سپتامبر به سوٸد ميايد٬ بايد با شديدترين اعتراضات برخورد کند·
 

هیچ نظری موجود نیست: