۱۳۸۷ خرداد ۱۵, چهارشنبه

گزارش جنبش ضد جنگ و تحریم علیه مردم ایران

گزارش جنبش ضد جنگ و تحریم علیه مردم ایران
در تاریخ پنجشنبه در ساعت هفت و نیم بعد از ظهر نشست مشترک جنبش ضد جنگ و ضد کنفرانس امنیت در مونیخ و کمیته ضد جنگ ایرانیان دموکرات، ضد امپریالیست و ایرانیان پناهنده در مونیخ با شرکت بیش از 130 نفر برگذار شد. تعداد بسیاری ایرانیانی که قلبشان برای وطنشان میتپد و به سرنوشت مردم میهنشان علاقمندند در این نشست شرکت داشتند. بسیاری از ایرانیانی که از این حرکت مترقی در مونیخ حمایت می کردند متاسفانه نتوانسته بودند در این نشست به علت مشغله و برگزاری نشست در میان هفته شرکت کنند. قبل از برگزاری این نشست متون نظریات این کمیته به زبان فارسی و آلمانی در سطح وسیعی در سطح شهر توزیع شده بود و همین بود که خائنین و جاسوسان آمریکا و اسرائیل نظیر سلطنت طلبان، مجاهدین خلق و نظایر آنها در جبهه واحدی تلاش بیهوده کرده بودند تا با سم پاشی از شرکت ایرانیان در این نشست ممانعت کنند. البته همانطور که انتظار می رفت تیرشان به سنگ خورد. وقتی تلاش آنها برهم خورد دو نفر از آنها سعی کردند در داخل جلسه با حمله به سخنران و اینکه چرا وی با دخالت خارجی در ایران و از جمله با تحریم اقتصادی ایران مخالف است داد سخن دهند و تلاش بیهوده کردند به بهانه افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی تجاوز امپریالیسم آمریکا به ایران را تلویحا توجیه کنند و محاصره اقتصادی مردم ایران را صریحا و قویا تائید نمایند. تو گوئی ماهیت حمله امپریالیستها به ایران برای استقرار حقوق بشر و دموکراسی در ایران است و نه تسلط بر منابع انرژی در منطقه. این دو نفر با حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم مخالفت کردند و جالب این است که علیرغم اینکه سازمانهای امنیتی امپریالیستها سیاه روی سفید نوشته اند که در ایران بمب اتمی تولید نمی شود، آنها بعنوان کاسه های داغتر از آش از بمب اتمی ملاها که در خفا مشغول ساختن آن هستند و این امر دنیا را تهدید می کند و خطر جنگ را افزایش می دهد و گزارشهای امپریالیستها کاذب است، به همه “اخبار دست اول“ می دادند. این عده در واقع از موضع اسرائیل دفاع می کردند. جمعیت حاضر آنها را به عنوان سلطنت طلب، جاسوس “سی آی ا“ و احمد چلبیهای ایران که آرزوی این را دارند که در پارکابی امپریالیستها به ایران وارد شوند، هو کرد.
دکتر نیرومند تصویر روشنی از نقش جریانهای بنیادگرا که توسط امپریالیستها در اساس خویش در افغانستان تقویت شده اند بدست داد و نشان داد که این جریانها بویژه در ممالکی که متحد امپریالیسم آمریکا بوده اند از سنت و ریشه عمیقتری برخوردارند. از جمله در پاکستان، عربستان سعودی، مصر و...
دکتر نیرومند بدرستی به نقش جمهوری اسلامی در سرکوب نیروهای انقلابی و نقض حقوق بشر و بویژه حقوق زنان اشاره کرد ولی به صراحت سیاست تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا را به منطقه که اساسا برای کنترل منابع انرژی است رد کرد. وی تجاوز به افغانستان، عراق، اشغال سرزمینهای فلسطین را محکوم کرد و از حقوق ملل جهان بدفاع برخاست. روشن است که در نشستی که اساسا برای ممانعت از تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم به ایران تشکیل می شود تا علی الاصول با تقویت این جبهه و بسیج مردم به عنوان عامل مهمی در بازدارندگی جنگ امپریالیستی عمل کند، تکیه مجموعه فعالیتها بر ضد جنگ و افشاء نقش تجاوزکاران است و نه توجیه اینکه چرا باید امپریالیستها و صهیونیستها به ایران حمله کرده و “دموکراسی“ و “حقوق بشر“ را متحقق کنند؟!. عمال جاسوس صهیونیستها و امپریالیستها باین مسایل قانع نبودند، زیرا آنها هوادار تجاوز امپریالیستها به ایران هستند. آنها با نتیجه گیری سخنرانی که علیرغم نقض حقوق بشر در ایران امپریالیستها حق تجاوز به ایران را ندارند موافق نبودند، زیرا آنها هوادار شرمگینانه و برخی مواقع بی شرمانه تجاوز امپریالیسم به ایران هستند، آنها بشدت دستشان خوشبختانه برای همه ایرانیان رو شد و وسط جلسه فرار را بر قرار ترجیح دادند. سخنران ضد انقلابی که با اصل دخالت امپریالیستها در امور ایران موافق بود و با خجالت برای خالی نبودن عریضه بطور ضمنی تجاوز را نفی می کرد روی محاصره اقتصادی ایران تکیه می نمود. سیاست آنها همان سیاستی بود که در چند روز قبل از آن دارو دسته مجاهدین خلق با شرکت 70 نفر در برلن که از همه نقاط جهان جمع کرده بودند از سران امپریالیستها می خواستند ایران را تحت فشار اقتصادی قرار دهند و قطعنامه جدیدی در شورای امنیت علیه مردم ایران به تصویب برسانند. طبیعتا در فردای آزادی ایران این مشت عمال خودفروخته و جاسوس آمریکا باید در مقابل مردم ایران پاسخگو باشند.
سخنرانی دکتر نیرومند همراه با بحثهای جالب شرکت کنندگان حدود سه ساعت طول کشید. نشست بسیار پربار و افشاء کننده بود. ایرانیان مقیم مونیخ مصمم شدند که نقش کثیف این عناصر خود فروخته را که احمد چلبیهای آینده ایران هستند هر چه بیشتر در سطح شهر روشن کنند. آنها مصمم شدند از جنبش ضد جنگ با تمام قوا در مقابل دسیسه های خرابکاران و عمال اسرائیل و آمریکا حمایت کنند. تنها در عمل است که می توان پوچی ادعاها و شعارها را برملا ساخت.
در روز جمعه مطابق 9 ماه فوریه در ساعت 4 بعد از ظهر میتینگی در مرکز شهر مونیخ با شرکت بیش از 500 نفر همراه با سخنرانان ایرانی، آلمان و آمریکای جنوبی برگزار شد و شعارهای اپوزیسیون انقلابی ایران در طرد جنگ مورد استقبال قرار گرفت. از آن دارو دسته ضد انقلابی یک نفر هم در تظاهرات ضد جنگ شرکت نداشت. کمیته ضد جنگ با حمل شعارهای “ما مخالف جنگ علیه ایران هستیم“، “دستها از ایران کوتاه باد“ به میدان آمد و رسانه های سراسر آلمان گزارش این تظاهرات را وسیعا بازتاب دادند. در روز شنبه تظاهرات اعتراضی با شرکت 8000 نفر برگزار شد. شعار ما “دستها از ایران کوتاه باد“ بود که بسیار مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت. آلمانی ها آشکارا حمایت خویش را از رفقای حامل این شعارها ابراز می داشتند و با آنها اعلام همبستگی می کردند. این شامل آلمانی هائی بود که در نمایش اعتراضی شرکت نداشتند و نه آنهائیکه بهر صورت در این اعتراض حاضر بودند. سران امپریالیستها در کنفرانس امنیت در مونیخ خبردار شدند که اپوزیسیون انقلابی ایران ضد تجاوز به ایران است و اپوزیسیون هوادار آنها حتی به یاری 85 میلیون دلار نتوانسته است نشست آنها را برهم بزند. آنها فهمیدند که اپوزیسیون ایران احمد چلبی نیست و عمال خود فروخته مجاهدین، سلطنت طلبان و یا حزب کمونیست کارگری نماینده اپوزیسیون ایران انقلابی نیستند و نظریات و احساسات مردم ایران را بیان نمی کنند.
پیام مردم ایران به گوش جرج بوش و ایهود اولمرت رسید.
همراه این گزارش ما پلاتفرم کمیته ضد جنگ و ضد تحریم در مونیخ را منتشر می کنیم و تصاویر مربوط به میتیگ و تظاهرات را انعکاس می دهیم.

کمیته: “جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران“

آدرس تماس bijan.n79@googlemail.com

هیچ نظری موجود نیست: