۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه

نظر ليگ جوانان کمونيست اسرائيل در هجدهمين مجمع عمومی فدراسيون جهانی جوانان دمکراتمنبع: حزب کمونيست اسرائيل
جنگ عليه ايران را قبل از شروع متوقف کنيد
نظر ليگ جوانان کمونيست اسرائيل در هجدهمين مجمع عمومی فدراسيون جهانی جوانان دمکرات
رفقای گرامی،
«ليگ جوانان کمونيست اسرائيل» از «جوانان کمونيست پرتغال» به خاطر ميزبانی اين مجمع تشکر می‌کند. مجمع، امروز، در زمان ناآرامی سياسی بزرگ در منطقه خاورميانه، برگزار می‌شود. علايم فزاينده‌ای وجود دارد که دولت اسرائيل يک جنگ جديد را در خاورميانه- اين بار عليه مردم ايران- تدارک می‌بيند.
هفته گذشته، اسرائيل يک موشک با برد طولانی جديد را آزمايش کرد. هفته قبل از آن، نيروی هوايی اسرائيل در نزديک ايتاليا، با ارتش‌های ناتو مانورهای مشترک داشت. سرپرست نيروهای نظامی بريتانيا اخيراً به اسرائيل سفر کرد، و وزير دفاع اسرائيل، با موضوع حمله عليه ايران در دستور کار خود، از بريتانيا ديدن کرد.
در زمانی که امپرياليسم و صهيونيسم شروع به کوبيدن بر طبل جنگ کرده اند، ليگ جوانان کمونيست اسرائيل، براساس تعهد انترناسيوناليستی خود به دفاع از صلح با صدای بلند می‌گويد:
جنگ عليه ايران را قبل از شروع متوقف کنيد!
نه به جنگ‌های تجاوزکارانه جديد عليه خلق‌های خاورميانه!
اما دولت اسرائيل تحريکات جديدی را نه فقط عليه مردم ايران، بلکه عليه خلق‌های عرب، برجسته‌تر از همه، عليه مردم فلسطين تدارک می‌بيند.
به تازگی شاهد مناسبت فرخنده پذيرش فلسطين به عنوان يک عضو کامل به يونسکو بوديم. دولت اسرائيل، با تصميم به ساختن ۲۰۰۰ واحد مسکونی جديد در شهرک‌های يهودی‌نشين ساحل غربی، به اين پاسخ داد.
نتيجتاً، اين آشکار می‌کند که حرف دولت راستگرای اسرائيل، در بارۀ «پيشرفت صلح»، چيزی جز حرف خالی نيست. دولت اسرائيل مدعی است که از صلح حمايت می‌کند، اما در واقع، بر روی زمين واقعياتی به وجود می‌آورد، که تنها اشغال و سرکوب مرم فلسطين را ژرف‌تر می‌سازد.
در سپتامبر، محمود عباس رييس‌جمهور فلسطين در مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت، و يک برنامه واقع‌بينانه و عادلانه برای صلح ارايه نمود. پاسخ دولت اسرائيل، با پشتيبانی امپرياليسم آمريکا، رد آن بود. اسرائيل هم‌چنين پيشنهاد صلح عربی، ارايه شده از جانب جامعۀ عرب را رد می‌کند.
بنابراين، ما نبايد نسبت به حرف دولت اسرائيل، يا برخی مداخلات قدرت‌های امپرياليستی توهم داشته باشيم. دولت ايالات متحده، و اتحاديۀ اروپايی به منافع مردم خدمت نمی‌کنند. آن‌ها در دفاع از حقوق مردم فلسطين مداخله نمی‌کنند، و ما در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر شاهد اين بوده ايم.
آن‌ها بخشی از اتحاد مثلثی امپرياليسم، صهيونيسم و مرتجعين عرب هستند، که عليه صلح، عليه ترقی اجتماعی، عليه حقوق خلق‌ها کار می‌کنند.
پايان دادن به اشغال اراضی اعراب، کار خود خلق‌های منطقه است.
و به صلح می‌توان دست يافت. اما نه صلح امپرياليستی، براساس ادامه ستم بر خلق‌ها، بلکه بر شالوده احترام به حق حاکميت ملی تمام مردم منطقه؛
صلحی که بر تشکيل يک حکومت مستقل فلسطين، در کنار اسرائيل، در تمام ساحل غربی و نوار غزه، با بيت‌المقدس به عنوان پايتخت آن قرار داشته باشد؛
صلحی که بر برچيدن تمام شهرک‌های يهودی‌نشين در اراضی اشغال شده فلسطينی و برچيدن ديوار حايل قرار داشته باشد؛
صلحی که بر آزاد کردن تمام زندانيان فلسطينی، که در زندان‌های اسرائيلی به سر می‌برند، قرار داشته باشد؛
صلحی که بر دستيابی به يک راه‌حل عادلانه برای مشکل آوارگان فلطسينی، مطابق با قطع‌نامه شمارۀ ۱۹۴ سازمان ملل، با به رسميت شناختن حق بازگشت آوارگان فلسطينی، که يک حق انکارناپذير است، قرار داشته باشد.
رفقا،
ما نبايد فراموش کنيم که اسرائيل فقط سرزمين‌های فلسطينی را اشغال نمی‌کند.
ما مخالف اشغال جنايتکارانه مزارع شبعا هستيم، و از مقاومت ميهن‌دوستانه و استوار مردم آن، به ويژه از نوعی که پنج سال پيش، در مقابل تجاوز اسرائيل به لبنان شاهد آن بوديم، حمايت می‌کنيم.
ما از مبارزه مردم فلسطين برای برقرار کردن تماميت ارضی ميهن خود، و پايان دادن به اشغال بلندی‌های جولان از طرف اسرائيل حمايت می‌کنيم.
ما کاملاً از بهار عربی، از خيزش‌های مردمی، اعتراضات و تظاهرات برای دمکراسی و عدالت اجتماعی، که در تونس، مصر، بحرين، يمن و جاهای ديگر شاهد آن بوده ايم، پشتيبانی می‌کنيم.
معهذا، ما هر نوع مداخله در کشورهای عربی، به بهانه «کمک به بهار عربی» را قاطعانه محکوم می‌کنيم. بمباران ليبی از طرف ناتو در خدمت منافع مردم ليبی نبود، بلکه به آن لطمه زد؛ در سوريه، مداخله ايالات متحده و فرانسه به منافع مردم سوريه خدمت نکرد، بلکه به آن لطمه زد.
رفقا،
دولت اسرائيل سياست‌های تجاوزگرانه را نه فقط در سياست خارجی خود، بلکه در سياست داخلی خود نيز دنبال می‌کند.
اقدامات نئوليبرالی، خصوصی‌سازی خدمات عمومی، کاهش بودجه اجتماعی- جملگی به شرايط زندگی اقشار وسيعی در درون اسرائيل لطمه زده اند. بحران جهانی اخير سرمايه‌داری اوضاع را بدتر کرده است، چون دولت سعی دارد که زحمتکشان هزينه اين بحران را بپردازند.
در شرايطی که هزينه زندگی رو به افزايش دارد، دستمزدها ثابت مانده اند. جوانان، به کارهای موقت مشغولند، خود را از تأمين زندگی ناتوان می‌بينند، چون مواد غذايی گران‌تر شده است، رفت‌و‌آمد همگانی گران‌تر شده است، مسکن گران‌تر شده است.
چهار ماه پيش، اين تنش‌های اجتماعی موجب زايش يک جنبش اجتماعی اعتراضی وسيع، به رهبری جوانان شد. اين جنبش توانست به شيوه‌ای بی‌سابقه، اسرائيلی‌ها را در تظاهرات بسيج نمايد.
جنبش، که رفقای ليگ جوانان کمونيست اسرائيل در آن نقش رهبری دارند، خواهان يک نگرش اجتماعی جديد است، نگرشی که عدالت اجتماعی را به جای منافع تعدادی سوپر ثروتمند، در صدر قرار دهد.
در اوج بسيج، در سوم سپتامبر، نيم ميليون اسرائيلی در آن واحد، در تظاهرات شرکت کردند- ۳۰۰٫۰۰۰ هزار نفر در تل‌آويو و ۲۰۰٫۰۰۰ نفر در مناطق ديگر کشور- که بالغ بر ۶ درصد از جمعيت کشور می‌شود.
اين تحولات ما را مملو از خوش‌بينی نموده و عزم ما را برای ادامه مبارزه برای حقوق جوانان راسخ‌تر کرده است.
ليگ جوانان کمونيست، که به مارکسيسم- لنينيسم معتقد است، به مبارزه برای دگرگونی اجتماعی انقلابی، برای رسيدن به سوسياليسم، که تنها راه‌حل مشکلاتی است که سرمايه‌داری به وجود آورده، ادامه خواهد داد.
ليگ جوانان کمونيست، که تنها جنبش سياسی جوانان در اسرائيل است که جوانان يهود و عرب در آن عضويت دارند، به مبارزه عليه نژادپرستی، عليه تبعيض، عليه ناسيوناليسم و صهيونيسم ادامه خواهد داد.
ليگ جوانان کمونيست اسرائيل به تحکيم فدراسيون جهانی جوانان دمکرات، به مثابه سازمان ماندگار جوانان ضدامپرياليست، متعهد است. نقشی که فدراسيون جهانی جوانان دمکرات در اين عرصه ايفاء می‌کند، منحصر به آن است، و بايد حفظ شود.
نهادهای خيريه و انسان‌دوستانه بين‌المللی زيادی وجود دارند. ما به يکی ديگر از آن‌ها نيازی نداريم. فوروم‌های جوانان بسياری وجود دارد که چشم‌انداز ليبرالی دارند. ما به يکی ديگر از آن‌ها نيازی نداريم.
اما تنها يک سازمان جهانی جوانان ضدامپرياليست وجود دارد، تنها يک سازمان جهانی جوانان دارای چشم‌انداز سوسياليستی وجود دارد، و آن فدراسيون جهانی جوانان دمکرات است.
اين ميراثی است که ما، در ليگ جوانان کمونيست، مصمم به دفاع از آن هستيم.
رفقا،
محمود درويش، شاعر فلسطينی زمانی قطعه «در اين سرزمين چيزی هست که زندگی را توجيه می‌کند» (على هذه الارض ما يستحق الحياة) را نوشت. ملهم از اين کلمات، و سرشار از انرژی عظيم جنبش اجتماعی اعتراضی اخير، ما در ليگ جوانان کمونيست اسرائيل به مبارزه برای يک زندگی بهتر در اين سرزمين، برای همه ادامه خواهيم داد.

زنده باد همبستگی انترناسيوناليستی!
زنده باد فدراسيون جهانی دانشجويان دمکرات

بيان شده به وسيله يوری ولتمان، عضو دبيرخانۀ کميتۀ مرکزی ليگ جوانان کمونيست اسرائيل
ليسبون، پرتغال
هشتم نوامبر ۲۰۱۱

***

هیچ نظری موجود نیست: