۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه


ما هنوز درشرایط جنگی بسر می بریم
حماس طالبان نیست این از تراوشات مغزی اسرائیلی ها برای توجیه تجاوز به غزه است
ما ازپرتاب موشک علیه دشمن متجاوز دفاع میکنیم و هیچ پیمان آتش بسی هنوز برقرارنیست. اسرائیل مرزها رابسته و این خود اعلان جنگ به ماست. به عبارت دیگر ما کماکان درجنگ بسر می بریم

چهارشنبه 4 فوریه، احمد یوسف عضو هیات رهبری سازمان حماس و معاون وزیر امورخارجه این سازمان طی مصاحبه ای با خبرگزاری مطبوعاتی سوئد (TT ) اظهارداشت « اسرائیل به دروغ تبلیغ میکند که ضربه خوردکننده ای بررهبری حماس وارد ساخته است. امروز درنوارغزه درتحت حاکمیت حماس نه هرج مرج وجوددارد و نه آنارشی وغارت اموال مردم. برخی ها هم به ما انتقاد دارند نظیر اقلیت کوچک مسیحی درغزه که این یک امر طبیعی است.افراد دارای عقاید مختلف هستند، لیکن بیشترمردم ازما حمایت میکنند و به ما احترام میگذارند. مردم می فهمند که مشکل دراینجا حماس نیست بلکه اسرائیلی ها هستند.
ما ازپرتاب موشک علیه دشمن متجاوز دفاع میکنیم و هیچ پیمان آتش بسی هنوز برقرارنیست. اسرائیل مرزها رابسته و این خود اعلان جنگ به ماست. به عبارت دیگر ما کماکان درجنگ بسر می بریم.»


سئوال: آیا شما خواهان محو دولت اسرائیل هستید؟
جواب:
خیر، ما خواهان یک دولت آزاد و مستقل فلسطین درچهارچوب مرزهای 1967 هستیم. ما از 80 درصد از سرزمین فلسطین چشمپوشی میکنیم و به 20 درصد ازسرزمینمان رضایت میدهیم. آیا این کافی نیست؟

سئوال: عده ای براین نظرند که چیزی که شما درغزه آفریدید یک دولت طالبان ست؟
جواب: آیا ما به مردم میگوئیم چگونه لباس بپوشند و تحصیل بکنند و یا نکنند؟ این حرفها بی معنی است و از مغزاسرائیلی ها تراوش میکند. آنها با طرح این مسائل میکوشند به سیاست غیر عادلانه و تجاوزکارانه شان مشروعیت بخشند. آیا من شبیه به یک طالبان هستم؟

سئوال: آیا شما درکارتان درغزه موفق بوده اید؟
جواب:
اگر ما امکان و شانس این را پیدا کنیم که آزادانه عمل نمائیم، غزه را به یک سنگاپور و یا دوبی تبدیل خواهیم کرد. اما درشرایطی که ما آمریکا را همواره درمقابل خودداریم ودرمحاصره و تجاوز شدید اسرائیل بسرمی بریم، چه انتظاری می توان ازما داشت. اینکه تاکنون دوام آورده ایم ، بیشر به یک معجزه شبیه است.

هیچ نظری موجود نیست: