۱۳۸۷ مهر ۱۷, چهارشنبه

سال هفتم اشغال افغانستان توسط اشغالگران برهبری امریکا
افغانستان زیرنام مبارزه با «تروریزم» دراکتوبرسال 2001 ازطرف قوای امپریالیسم ا مریکا به اشغال درآمد وائتلاف بین المللی 37 کشور برهبری امریکا بیش ازهفتاد هزار سرباز را درافغانستان به قول خود شان برای صلح وثبات، برقراری دموکراسی، مبارزه با مواد مخدر، احیای حقوق زنان و بازسازی، بکارانداخته اند. ازسال 2002 تا جولای 2008 افغانستان پانزده ملیارد دالرامرکا یی را بنام کمک بین المللی بدست آورده است که وضع امنیت وصلح روز بروز خرابتر شده است.به اساس احصایه هائی که ازطرف رسانه های بين المللی ارائه گرديده تا به حال یکهزار سرباز قوای ناتو و صد هزار افغان به قتل رسیده اند که اکثریت این تعداد را افراد ملکی بشمول زنان، اطفال وسالخورده گان تشکيل می دهد. در اواخرما ه اگست امسال ولسوالی شيندند شهر فراه درغرب افغانستان مورد بمباران وحشيانهء قوای هوایی امریکا قرار گرفت « طبق آمار گرفته شده از محل حدود 168 نفر کشته که بیشترین قربانیان را زنان و اطفال تشکیل میدهند و درحدود 240 نفر زخمی احصائیه گیری شده اما دولت فاسد و پوشالی همراه با قوای هوائی نیروهای امپریالیستی این حقیقت را کتمان نموده ...» (به نقل از اعلاميهء «جنبش انقلابي جوانان افغانستان» - 3 سنبله (شهريور)1387) برعلاوه صدها هزارانسان در داخل کشور به اثر بمباران قوای هوایی امریکا ازخانه های خود بی جا شده و فصل های زراعتی و باغ های شان به آتش کشیده شده است. جنگ نه تنها درافغانستان ادامه دارد بلکه به پاکستان هم سرایت نموده و بیکاری وگرسنگی ناشی ازین جنگ در حدود پنج ملیون نفررا تهدید به مرگ میکند.حقوق وآزادی زنان جنبه های نمایشی دارد یعنی چند خانم در پارلمان و دفترهای حکومتی بکار گماشته شده اند و درمقابل ملیونها زن در شرایط دشوار غیرانسانی، فقر و بیکاری وحاکمیت مردسالاری که قانون اساسی اسلامی ازآن حمایت میکند، بسر می برند و شماری از زنان به اثر همین شرایط ناگوارحاکم خود را به دریا انداخته یا خود را آتش زده و یا از فراز خانه ها به پایین انداخته اند.کشت خشخاش وتجارت مواد مخدر به اساس احصایه های ملل متحد به حدی زیاد شده که %92 مواد مخدرجهان را افغانستان تهیه میکند. به اساس مصاحبهء کرزی که با روزنامه تایم مؤرخه 1.9.2008 صورت گرفت درظرف دوسال اخیرکشت خاشخاش در ولایت هلمند سه برابر گردیده است واین درحالی است که بیش ازپنج هزارسرباز برتانوی درآنجا وجود دارند.افغانستان ازنظرفساد اداری درجملۀ یکصدوهفتاد ونه کشورجهان درردیف یکصد وهفتاد ودوهم قرار دارد.رسانه های خبری غرب تبلیغ میکنند که درافغانستان انتخابات صورت گرفته، قانون اساسی وجوددارد و پارلمان ودولت به اساس آرای مردم انتخاب گردیده اند، ولی واقعیت اینست که در دستگاه دولت و پارلمان جمله افراد واحزاب جنایتکار دولتهای سه دهۀ اخیر، یکجاه شده که امریکا آنهارا به خدمت گرفته وبرضد منافع اکثریت مردم میباشند. مشاورین، وزرأ و والیان دولت کرزی ازجملۀ همین جنگسالارن اند که به گفتۀ کرزی ( معاش شانرا غربی ها می پردازند. 01.09.2008 TIME ) حالا برای مردم جهان بصورت عام وبرای مردم افغانستان خاصتأ روشن گردیده است که «جنگ بر ضد تروریزم» بوش یک بازی سیاسی - نظامی است که مصیبت ناشی ازآن متوجه خلقهای افغانستان ومنطقه میباشد وکشورهایی که مدد رسان این فاجعه اند غیرازینکه فرزندان خودرا درین جنگ ازدست بدهند و پول مالیات مردم را ضایع کنند، چیزی دیگری را بدست آورده نمیتوانند. ازهمیجاست که مردم افغانستان ازهفت سال به اینسو قربانی می دهند ووضع شان بد ترمی گردد. باید سوال کنند که چرا وضع خرابتر میشود وچطور میشود که به این بحران خاتمه داد؟اشغالگران به رهبری امریکا که مسبب اصلی جنگ، ویرانی وآفرینده ی مصیبت اند ؛ کشور پاکستان یا ایران را ملامت میکنند و برای غلبه بر بحران، استراتژی را تغیر میدهند و بر فرستادن نیروهای بیشتر جنگی و شدت بخشیدن جنگ تکیه میکنند. درنتیجه جنگ وبحران دامنه دارتر شده وبیشترین رقم تلفات رامردم عادی متقبل میشوند وکشور ما به ویرانه مبدل میگردد.یگانه راه نجات را مردم افغانستان درین می بینند که اشغالگران به رهبری امریکا به اشغال وتجاوز خود خاتمه دهند ودست ازحمایت دولت کرزی که یک دولت مزدور وبرای مردم زحمتکش افغانستان بیگانه است، بردارند و بگذارند تا مردم افغانستان سرنوشت سیاسی خود را خود و بدون مداخلۀ اشغالگران تعین کنند. ما از مردم جهان واز مردم آلمان میخواهیم که از خواست عادلانۀ مردم افغانستان مبنی بر اخراج قوای اشغالگر وبه رسمیت شناختن حق حاکمیت ملی واستقلال افغانستان، پیشتیبانی کنند ونگذارند که فرزندان شان در افغانستان بخاطر منافع امپریالیستی قربانی شوند و پول مالیات شان در راه مصارف نظامی به هدر رود یا به کرسی نشینان دولت کرزی که حساب شان از حساب مردم زحمتکش افغانستان جدا است، تکیه نماید.مردم افغانستان این را حق خود میدانند که برای بیرون راندن اشغالگران به مبارزه ومقاومت خود ادامه دهند وبرای بدست آوردن استقلال وبر پایی یک دولت ملی ومردمی به اساس اراده وخواست خود تلاش نمایند. برای رسیدن به این هدف ، اتحاد ویگانگی تمامی نیروهای افغانی ضد اشغال وتجاوز و پیشتیبانی مردم جهان ضروری است.
ناتو برهبری امریکا به قتل عام مردم افغانستان پایان دهید !
اشغالگران بر رهبری امریکا از افغانستان خارج شوید !
مرگ بر اشغالگران ودولت مزدور کرزی !
برای افغانستان مستقل ملی و دموکراتیک مبارزه نماییم !
سازمان ملی دموکراتیک آوارگان افغانی اکتبر 2008

هیچ نظری موجود نیست: