۱۳۸۷ مهر ۱۸, پنجشنبه

اکسيون اعتراضی و تظاهرات ضد اشغالگران
رفقا، دوستان، و هموطنان عزيز!
هفت سال از تجاوز و اشغال کشور ما توسط امپرياليست ها ميگذرد. درين ايام امپرياليست های
اشغالگر از هيچ توش و توان شان در امر بربادی و ويرانی کشور ما دريغ نکرده اند. جانی ترين
قاتلان خلق ما و خائنين ملی را برای نوکری و چاکری شان در قدرت گمارده اند. بالای خانه و کاشانه
توده های محروم و بی دفاع ما بمب ميريزند. مردم ما را بنام طالبان و القاعده بقتل ميرسانند. مزارع
ما را برای کشت و زرع خشخاش و ترياک مبدل نموده اند. منابع طبيعی ما را چپاول و غارت می
نمايند. قرار داد های ظالمانه و غير عادلانه را توسط رژيم مزدور شان به ملت ما تحميل نموده که تا
کنون ملت افغانستان را بيش از ١٨ هزار مليون دالر مقروض ساخته اند.
و « حقوق زنان » امپرياليست های اشغالگر و در راس آن امپيرياليزم امريکا، تحت عنوان اعاده
عقب مانده ترين باز ماندگان نيروهای قرون وسطايی را تحريک و تجهيز ، « دموکراسی » صدور
را ترويج ميدهند. « سنگسار » و « شلاق » نموده و افکار زن ستيزی
بهمين دليل به مناسبت فرارسيدن هفتمين سال تجاوز و اشغال نظامی افغانستان توسط امپرياليست ها،
اکسيون « اتحاديه پناهندگان ملی دموکرات افغانهای مقيم اتريش » و « فدراسيون دموکراتهای اتريش »
بر پا می نمايند. بناً از کليه نيروهای انقلابی ملی و بين المللی، « وين » اعتراضی شان را در شهر
شخصيت های ملی مترقی و تمامی عناصر ضد امپرياليست و وطن خواه، دعوت بعمل می آيد تا درين
اکسيون اعتراضی و تظاهرات ضد اشغالگران شرکت نموده، تنفر و انزجار تان را بمثابه نيروی
قدرتمندی در امر دفاع از ميهن و خلق افغانستان به نمايش بگذاريد.
• فدراسيون برای حقوق دموکراتيک در اتريش
• اتحاديه پناهندگان ملی دموکرات افغانهای مقيم اتريش
٢۴ سپتامبر ٢٠٠٨
________________________________________________________________
١١ اکتوبر ٢٠٠٨ . زمان: شنبه ساعت ١۴
Volksoper. 1010 Wien : مکان
U امکانات ترانسپورتی : 1

هیچ نظری موجود نیست: