۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

اصول ما:
اصول ما:
جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران با سابقه ای بیش از سه سال فعالیت در مونیخ، بر این نظر است که باید برای اعتراض موثر و فراگیر علیه تجاوز به میهنمان و تحریم اقتصادی مردم ایران بپاخاست.
این جبهه باید طیف گسترده ای از مخالفین تجاوز به ایران و تحریم اقتصادی مردم کشورمان را در برگیرد تا با اقدامات افشاءگرانه و بسیج کننده خویش، نقشی بازدارنده در این روند ایفاء کند. این جبهه در عین حال نقش آگاه گرانه ای در افشاء همدستان ایرانی تجاوزگران به ایران ایفاء خواهد کرد.
هر فعال سیاسی و اجتماعی ایرانی، هر فرد یا شخصیت ایرانی، هر گروه و سازمان و حزب سیاسی که در اساس سخنانش مخالف تجاوز به ایران و مخالف تحریم مردم ایران و گرسنگی دادن به آنهاست می تواند بر اساسهای زیرین با این جبهه همکاری کند و نظریاتش را برای درج و انتشار برای ما ارسال دارد.
1- مبارزه بر ضد تجاوز و بر ضد تحریم اقتصادی در همه اشکال آن از جانب امپریالیسم و صهیونیسم و نوکران آنها در منطقه.
2- اعتقاد به این اصل که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که رژیمی استبدادی و مذهبی است، تنها و تنها وظیفه مردم ایران است و نه امپریالیستهای استعمارگر که خود را ژاندارم جهان می دانند.
3- حمایت از مبارزه مردم ایران برای تحقق دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر.
فعالیت این جبهه شامل کار افشاءگرانه میان ایرانیان و خارجیان است. در کنار پخش اطلاعیه به زبانهای فارسی و آلمانی نشستهای افشاءگرانه و جلسات سخنرانی برگزار می گردد. در کنار این تبلیغات، این جبهه به تظاهرات و نمایشات خیابانی دست خواهد زد.
جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی ایران در مونیخ
15/11/2011

آدرس تماس: bijan.n79@gmail.com

جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران jenhezedetajavoz.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست: