۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه


سخنرانی جالبی از جانب آقای مرتضی محیط در مورد ماهیت امپریالیسم و خودفروختگان ایرانی. توجه به آن را ما به همه توصیه می کنیم.


هیچ نظری موجود نیست: