۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

قطعنامه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در مورد تحریمهای اقتصادی و تهدیدات جنگیقطعنامه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در مورد تحریمهای اقتصادی و تهدیدات جنگی
From: info@workers-iran.org
Sent: Wednesday, February 15, 2012 5:59 AM
To: info@workers-iran.org

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران سیاست های توسعه طلبانه وجنگ طلبانه سرمایه داری جهانی را شدیدا محکوم می کند و خود را در جبهه جهانی طبقه کارگر، در کنار جنبش ضد سرمایه داری و ۹۹ درصد مردم جهان، برای صلح واقعی و پایدار برمبنای آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و اقتصادی و محو استثمار می داند.
· اتحاد بین المللی تهدید به دخالت نظامی و جنگ علیه ایران از سوی آمریکا و متحدینش و نیز فراهم کردن شرایط نظامی از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب شدیدتر مبارزات کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه برای حقوق انسانی خود را به شدت محکوم می کند. اتحاد بين المللی، از موضع استقلال طبقاتى كارگران، هر دو سوى اين نزاع را بورژوایی، سركوبگر و ضدكارگر ميداند. ما همه جا علیه سیاست های ميليتاريستى، ويرانگر و ضدبشری آمريكا و متحدينش مبارزه خواهیم کرد و همزمان از منظر استقلال طبقاتی کارگران به تلاش ها و فعالیت های خود برای کسب حمایت های بین المللی طبقاتی و مترقی از مبارزات كارگران عليه كليت سرمايه دارى و رژيم ضدكارگر جمهورى اسلامى ایران ادامه خواهیم داد.
· اتحاد بین المللی مخالف قاطع سیاست های تحریم اقتصادی است. تحریم اقتصادی ایران توسط قدرت های سرمایه داری غرب و متحدین آن باعث تشدید و گسترش باز هم بیشتر فقر و فلاکت و بیکاری در ایران خواهد شد. عوارض این تحریم ها هم اکنون خود را در افزایش شدید قیمت ها، کمبود مواد اولیه و بیکار شدن گسترده تر کارگران نشان داده است. تحریم اقتصادی بیش از آنکه فشاری علیه رژیم حاکم در ایران باشد بار سهمگینی است بر گرده کارگران و اکثریت مردم ایران. در واقع، تحریم اقتصادی همچون تهدیدات جنگی، ابزاری است ضدانسانی علیه کارگران و مردم محروم و در خدمت اهداف و سیاست های سرمایه داری جهانی. از سوی دیگر، تحریم اقتصادی و تهدیدات جنگی وسیله ای است در دست حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران برای تشدید سرکوب اعتراضات کارگری و حق طلبانه و گسترش فضای ترس و اختناق در جامعه.
بنابراین، اتحاد بین المللی از کارگران و جنبشهای کارگری و مترقی در سراسر جهان می خواهد که با برافراشتن پرچم همبستگی طبقاتی:
- تحریم اقتصادی و سیاستهای میلیتاریستی و جنگ طلبانه آمریکا و متحدینش در مورد ایران را محکوم کنند.
- از مبارزات طبقه کارگر و دیگر اقشار زحمتکش در ایران برای حق تشکل مستقل، آزادی بیان، تجمع، اعتراض، اعتصاب و حضور طبقاتی در جامعه حمایت نمایند.
- برای ایجاد کارزارهای بین المللی بر مبنای محور مبارزه علیه تحریم اقتصادی و تهدیدهای نظامی، اعتراض به سرکوب مبارزات کارگران و مردم توسط رژیم جمهوری اسلامی و حمایت از مبارزات کارگری و مترقی در ایران اقدام نمایند.

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۵ بهمن ۱۳۹۰- چهارده فوریه ۲۰۱۲
info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

هیچ نظری موجود نیست: