۱۳۹۰ اسفند ۱, دوشنبه

قطعنامه برای پشتیبانی از مبارزات اعتراضی در ایران


قطعنامه برای پشتیبانی از مبارزات اعتراضی در ایران
کنفرانس بین المللی احزاب برادر برای پیروزی انترناسیونالیسم پرولتری

ما پشتیبانی خویش را از مطالبات عادلانه خلق ایران و نبرد مترقی مردم ایران برای استقرار یک ایران دموکراتیک اعلام می کنیم. ما بر این عقیده ایم که این فقط وظیفه مردم ایران است رژیم دیکتاتوری را در ایران سرنگون کند.
با توجه به دروغهائی که بر خلاف مصلحت خلق ایران شایع می شوند، با توجه به سیاست تجاوزکارانه و جنگ طلبانه امپریالیستها برای تقسیم جهان ما مخالف دخالت و دسیسه های قدرتهای امپریالیستی و صهیونیستی در ایران هستیم.
ما همزمان شکنجه ها، تجاوزات و کشتار معترضین توسط دستگاه خشونت بربرمنشانه رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و آن را یک اقدام جنایتکارنه ارزیابی می کنیم.
ما معتقدیم که مبارزه دموکراتیک خلقهای ایران بخشی جدا ناپذیر از مبارزه ضد امپریالیستی است. رژیم هائیکه به مردم خود احترام نمی گذارند و خواستهای عادلانه و دموکراتیک آنها را لگدمال می کنند دیر یا زود به دامن امپریالیستها پناه می برند.
زنده باد مبارزه خلق ایران برای کسب حقوق دموکراتیک.
زنده باد مبارزه طبقه کارگر ایران برای استقرار یک ایران سوسیالیستی.
حزب کمونیست انقلابی برزیل
حزب کمونیست اکوادور مارکسیست لنینیست
حزب کمونیست کارگران فرانسه
حزب کمونیست اسپانیا مارکسیست لنینیست
حزب کمونیست کلمبیا مارکسیست لنینیست
حزب کمونیست کارگران تونس
حزب کمونیست انقلابی ترکیه
جنبش احیاء دوباره حزب کمونیست یونان
حزب کمونیست کارگران دانمارک
خط مشی کمونیستی ایتالیا
حزب کمونیست مکزیک مارکسیست لنینیست
سازمان مارکسیست لنینیستی انقلابی نروژ
حزب کمونیست کار جمهوری دومینیکن
حزب کمونیست مارکسیست لنینیست ونزوئلا
حزب کمونیست انقلابی ولتائیک(بورکینافاسو)
حزب کار ایران(توفان)
*****
بر گرفته ازتوفان شماره 143 بهمن ماه ۱۳۹۰ فوریه 2012، ارگان مرکزی حزب کارایران
صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت. www.toufan.org
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل). toufan@toufan.org

هیچ نظری موجود نیست: